samira.pouryahya@yahoo.com

دانستنی های حقوق خانواده

  • اقامتگاه زوجه

    ملاک صلاحیت محلی در دعاوی خانواده کدام است و استثنائات اصل تبعیت اقامتگاه زوجه از زوج از منظر قانون کدام است که در این مطلب اختصارا دان پرداخته شده است .

طراحی و پشتیبانی : ف.کوثری