samira.pouryahya@yahoo.com

نمونه رای شرط استحقاق وجه التزام در قرارداد معوض

۱۱:۴۹ ق.ظ ۲۵/مرداد/۱۳۹۹

شروط استحقاق مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض
در دعوای مطالبه خسارت قراردادی در عقود معوض، علاوه بر اثبات تخلف خوانده مبنی بر نقض تعهدات قراردادی، احراز ایفای تعهدات متقابل قراردادی از سوی خواهان نیز ضروری است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۷۹۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۶/۳

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ر. به‌طرفیت آقای ح.الف. به خواسته الزام خوانده به انتقال سند یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۴۲/۱۹۳۳۰ و پرداخت خسارت تأخیر در تنظیم سند از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۰ لغایت اجرای حکم به ازای هرروز ۲۰۰۰۰۰ ریال و پرداخت هزینه دادرسی مقوم به ۵۱ میلیون ریال با این توضیح که خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته که طبق قولنامه مورخ ۱۰/۶/۹۰ یک واحد آپارتمان واحد پنجم را از خوانده خریداری و علی‌رغم پرداخت ثمن معامله و تحویل ملک از تنظیم سند خودداری می‌نماید و طبق بند ۷-۶ قرارداد خسارت عدم انجام تعهد روزانه ۲۰ هزار تومان تعیین شده است نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه‌نامه استنادی که حکایت از رابطه حقوقی بیع بین طرفین دارد و نظر به اینکه حسب جوابیه استعلام ثبتی که به شماره ۶۳۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۲ پیوست مالکیت خوانده محرز می‌باشد و نظر به اینکه با توجه به در رهن بودن ملک موصوف بانک مرتهن طی نامه شماره ۱۵۶۶/۲۷۵ مورخ ۹/۲/۹۳ که به شماره ۲۴۹ مورخ ۱۱/۲/۹۳ پیوست، مراتب انتقال قطعی ملک با حفظ حقوق مرتهن را پذیرفته و اعلام موافقت نموده است و نظر به اینکه دفاع موجهی از جانب خوانده بر بی‌اعتباری مستند دعوی و یا ردّ دعوی خواهان ارائه ننموده است لذا با لحاظ اصول صحت و لزوم قراردادها دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واحد ۵ از پلاک ثبتی ۴۲/۱۹۳۳۰ قطعه ۳۷ و تهیه مقدمات تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص خواسته مطالبه خسارت قراردادی نظربه مفاد قرارداد طرفین که حکایت از تعهدات متقابل طرفین دارد و اینکه در مطالبه خسارت قراردادی علاوه بر احراز تخلف خوانده انجام تعهدات متقابل از جانب مدعی نیز باید احراز گردد که خواهان دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی متقابل ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۴-۱۹۷ قانون مذکور حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ رضانژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به‌طرفیت آقای ح.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره۹۳۰۱۹۲ مورخ ۳۰/۲/۹۳ شعبه۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن و در مورد دعوی آقای تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد روزانه دویست هزار ریال حکم به بی‌حقی تجدیدنظر خواه صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده درسايت سميراپوريحيي اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر از نمونه رای های منتشر شده در سايت پژوهشگاه قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : ف.کوثری